List of Chief Ministers (CM) of Rajasthan

List of Chief Ministers (CM) of Rajasthan
Sr.no. Chief Ministers Name From To Party Name
1 Heera Lal Shastri Apr 7, 1949 Jan 5, 1951 INC
2 C S Venkatachari Jan 6, 1951 Apr 25, 1951 INC
3 Jai Narayan Vyas Apr 26, 1951 Mar 3, 1952 INC
4 Tika Ram Paliwal Mar 3, 1952 Oct 31, 1952 INC
5 Jai Narayan Vyas Nov 1, 1952 Nov 12, 1954 INC
6 Mohan Lal Sukhadia Nov 13, 1954 Apr 11, 1957 INC
7 Mohan Lal Sukhadia Apr 11, 1957 Mar 11, 1962 INC
8 Mohan Lal Sukhadia Mar 12, 1962 Mar 13, 1967 INC
  President's rule Mar 13, 1967 Apr 26, 1967  
9 Mohan Lal Sukhadia Apr 26, 1967 Jul 9, 1971 INC
10 Barkatullah Khan Jul 9, 1971 Aug 11, 1973 INC
11 Hari Dev Joshi Aug 11, 1973 Apr 29, 1977 INC
  President's rule Apr 29, 1977 Jun 22, 1977  
12 Bhairon Singh Shekhawat Jun 22, 1977 Feb 16, 1980 JP
13 Jagannath Pahadia Jun 6, 1980 Jul 13, 1981 INC
14 Shiv Charan Mathur Jul 14, 1981 Feb 23, 1985 INC
15 Hira Lal Devpura Feb 23, 1985 Mar 10, 1985 INC
16 Hari Dev Joshi Mar 10, 1985 Jan 20, 1988 INC
17 Shiv Charan Mathur Jan 20, 1988 Dec 4, 1989 INC
18 Hari Dev Joshi Dec 4, 1989 Mar 4, 1990 INC
19 Bhairon Singh Shekhawat Mar 4, 1990 Dec 15, 1992 BJP
20 President's rule Dec 15, 1992 Dec 4, 1993  
21 Bhairon Singh Shekhawat Dec 4, 1993 Nov 29, 1998 BJP
22 Ashok Gehlot Dec 1, 1998 Dec 8, 2003 INC
23 Vasundhara Raje Scindia Dec 8, 2003 Dec 11, 2008 BJP
24 Ashok Gehlot Dec 12, 2008 Dec 13, 2013 INC
25 Vasundhara Raje Scindia Dec 13, 2013 Present BJP
Chief Ministers of India

Andhra Pradesh Jharkhand Pondicherry
Arunachal Pradesh Karnataka Punjab
Assam Kerala Rajasthan
Bihar Madhya Pradesh Sikkim
Chhattisgarh Maharashtra Tamil Nadu
Delhi Manipur Telangana
Goa Meghalaya Tripura
Gujarat Mizoram Uttar pradesh
Haryana Nagaland Uttarakhand
Himachal Pradesh Orissa West Bengal
Jammu Kashmir